capsalera2

foto_institucio

L'Ajuntament de Manacor, conscient de la grandesa d'Antoni M. Alcover i Sureda i de la seva obra, acordà crear una institució pública amb el seu nom que fos acte d'homenatge, mostra dels seus records, estímul d'estudi i ciència, manifestació d'afecte cap a la nostra terra i els nostres valors i llavor d'un gran arbre de cultura i harmonia.

La Institució té com a principals finalitats, d'una banda, la conservació, reunió i aprofitament científic de tot el llegat d'Antoni M. Alcover i, de l'altra, l'estudi, recerca, coneixença i promoció de la cultura popular de Mallorca.

A partir d'aquestes finalitats bàsiques treballa dues línies paral·leles:

- Una línia científica, que pretén oferir un espai per a l'estudi filològic i l'alcoverisme a través del Bolletí de la Institució Pública Antoni M. Alcover, del Premi Ciutat de Manacor d'Assaig Antoni M. Alcover, etc.

- Una línia divulgativa, que vol acostar al públic general la figura d'Antoni M. Alcover, la cultura popular i, especialment, les rondalles.

 

Per aquests motius, quan el Casal de can Socorrat, situat al carrer del Pare Andreu Fernàndez número 12 de Manacor, va ser adquirit per l'Ajuntament de Manacor, va destinar-lo a ser la seu de la Institució Alcover.

Aquest Casal és un exemple de casa senyorial de la segona meitat de s. XIX. Presenta una façana molt ampla, amb una alçada de planta baixa, pis i sòtil. La disposició interior és l'habitual en cases d'aquesta època. L'escala es situa al segon aiguavés i al pis es situen les estances nobles. 

Exteriorment destaca la planta noble, tant per la balconada recolzada en mènsules com per la presència de pestanyes que protegeixen cadascuna de les finestres balconeres. El voladís es motllurat. La decoració segueix el corrent compositiu de l'historicisme clàssic. 

En la restauració, de l'any 2012, es varen respectar la façana i els trets decoratius de l'interior de les estances del primer pis per conservar l'esperit nobiliari que sempre havia tingut. Per altra banda es va respectar en la mesura possible la distribució interior, sempre i quan estàs en consonància amb la nova utilitat. Per qüestions pràctiques i d'adaptació als nous usos, es varen obrir murs i sales; és el cas del celler, l'escala d'accés, la cuina, etc. Tot això, amb uns materials nobles que respecten el caràcter del Casal. En darrer terme el pati es va pavimentar per destinar-lo a altres activitats que es duen a terme a la Institució.

Per difondre tot el llegat Alcover de la millor manera possible, l'any 2014 s'actualizà l'espai amb una museografia innovadora.


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444